Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Samodzielny Referat Rozliczeń Kont Płatników Składek, Inspektorat w Starachowicach

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Inspektorat w Starachowicach
  ul. Radomska 31A
  27-200 Starachowice

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, prawo, gospodarka)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
  - terminowość, rzetelność,
  - samodzielność, odpowiedzialność,
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
  - podejmowanie decyzji,
  - umiejętność stosowania przepisów,
  - rozwiązywanie problemów,
  - opanowanie,
  - poprawne wnioskowanie,
  - działanie procesowe,
  - umiejętność obsługi klienta

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - Rozlicza konta płatników składek i w zależności od ustalonego na koncie płatnika salda podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności bądź likwidacji nadpłaty.
  W odniesieniu do należności przedawnionych opracowuje wnioski o odpisanie zadłużenia.
  - Rozpatruje przydzielone sprawy oraz przygotowuje odpowiedzi na wnioski płatników składek, uprawnionych podmiotów oraz komórek wewnętrznych w zakresie danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek oraz salda konta płatnika.
  - Prowadzi postępowania dotyczące zwrotu nienależnie opłaconych składek (również w ramach stosowania tymczasowego ustawodawstwa) oraz bezzasadnie dokonanych wpłat, w tym przygotowuje decyzje odmowne.
  - Prowadzi postępowania wyjaśniające z płatnikami składek i instytucjami obsługującymi wpłaty związane z brakiem lub błędami w dokumentach płatniczych, dokonuje przeksięgowań i korekt wpłat w tym wpłat zaewidencjonowanych na koncie sum do wyjaśnienia w SEKiF.
  - Prowadzi postępowania wyjaśniające związane z błędami lub brakiem dokumentów rozliczeniowych, w tym dokonuje wymiaru składek z urzędu na podstawie art.48 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  - Wystawia płatnikom składek wezwania do zapłaty oraz upomnienia, jak również przygotowuje decyzje określające wysokość zadłużenia na koncie.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Piotrkowska 27 (bud. A, pokój 101)
  25-510 Kielce

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się e-mailowo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty niekompletne, niezgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy weryfikujący m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu znajomości ustaw wskazanych powyżej oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat ZUS w Starachowicach
  ul. Radomska 31A
  27-200 Starachowice

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  Inspektorat ZUS w Starachowicach, ul. Radomska 31A, 27-200 Starachowice
  -budynek 1-piętrowy z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze,
  -wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  -drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  -brak windy.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.