Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie w Stalowej Woli

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, prawo, gospodarka)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - podstawowa znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  -podstawowa znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
  - terminowość, rzetelność,
  - samodzielność, odpowiedzialność,
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
  - umiejętność podejmowania decyzji, stanowczość/pewność siebie,
  - umiejętność stosowania przepisów,
  - umiejętność rozwiązywania problemów,
  - opanowanie,
  - poprawne wnioskowanie,
  - działanie procesowe,
  - umiejętność obsługi klienta.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę kont płatników składek w zakresie rozliczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - cv
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwo szkoły średniej, dyplom)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów
  Kontakt telefoniczny: 17- 8675032
  lub
  w Sekretariacie Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli
  Ul. Popiełuszki 8
  37-450 Stalowa Wola

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną i rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniona,
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Stalowej Woli
  ul. Popiełuszki 8
  37-450 Stalowa Wola

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek ...-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Krystyna Gorczyńska, Jeżowe
  Agnieszka Ilnicka, Stalowa Wola
  Anna Jajko, Tarnobrzeg
  Mateusz Mazurek, Nowa Wieś
  Aneta Młynarska, Nisko
  Ewelina Papciak, Kępie Zaleszańskie
  Dorota Podolska, Stalowa Wola