Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wieloosobowe Stanowisko Rozliczeń Kont Płatników Składek w Inspektoracie ZUS w Krośnie Odrzańskim

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

  Jeśli jesteś osobą:
  - komunikatywną,
  - odpowiedzialną,
  - nastawioną na rozwój
  - potrafiącą rozwiązywać problemy, pracować w zespole,

  To zachęcamy do składania dokumentów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. rozliczeń należy m.in.:
  - rozliczanie kont płatników składek i w zależności od ustalonego na koncie salda podejmowanie działań zmierzających do odzyskania należności bądź likwidacji nadpłaty,
  - prowadzenie postępowań wyjaśniających z płatnikami składek,
  - przygotowanie odpowiedzi na wnioski płatników składek oraz uprawnionych podmiotów.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 101
  ul. Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra
  Tel. kontaktowy (68) 3294228

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - rozmowę kwalifikacyjną,

  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy 1 kandydata na umowę o pracę na czas zastępstwa
  - oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Krośnie Odrzańskim
  ul. Słubicka 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.