Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Jaśle
  38-200 Jasło
  ul. Rynek 18B

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  Jeśli jesteś osobą:
  - komunikatywną,
  - odpowiedzialną,
  - nastawioną na rozwój
  - potrafiącą rozwiązywać problemy, pracować w zespole,

  To zachęcamy do składania dokumentów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. rozliczeń należy :

  obsługa kont płatników w zakresie rozliczeń

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w Oddziale, przesłać korespondencyjnie lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów":
  - CV
  - list motywacyjny (ze wskazaniem komórki i stanowiska, o które kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów" lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Jaśle.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
  ul. Rynek 18B, 38-200 Jasło
  Wydział Kadrowo- Płacowy
  z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  Elektronicznie na skrzynkę e-mail: rekrutacja.jaslo@zus.pl
  (w tytule maila prosimy wskazać nazwę stanowiska o jakie kandydat się ubiega).

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - test wiedzy/sprawdzenie wiedzy w siedzibie Oddziału ZUS w Jaśle (w przypadku dużej liczby kandydatów) oraz rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału ZUS w Jaśle lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa).


  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy 1 kandydata na umowę o pracę na czas zastępstwa
  - oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.