Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Opolu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych 2

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - znajomość przepisów Ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  Jeśli jesteś osobą:
  - terminową
  - rzetelną
  - odpowiedzialną
  - samodzielną

  oraz potrafisz obsługiwać pakiet MS Office

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - przygotowuje decyzje o ustaleniu kapitału początkowego osób zamieszkałych za granicą lub zamieszkałych w Polsce z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, a także opracowuje korespondencję w takich sprawach
  - przygotowuje decyzje o przyznaniu lub odmowie prawa do polskich świadczeń emerytalno-rentowych ustalanych wg zreformowanych i dotychczasowych zasad podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych, a także opracowuje korespondencję w takich sprawach
  - sporządza i przekazuje do właściwych instytucji zagranicznych wnioski o przyznanie lub o zmianę uprawnień i wysokości zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych dla osób zamieszkałych w Polsce
  - przygotowuje decyzje o ponownym ustaleniu uprawnień lub wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych ustalanych wg zreformowanych i dotychczasowych zasad podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych, a także opracowuje korespondencję w takich sprawach

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS w Opolu

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 415
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  - umowa na czas zastępstwa
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane, nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
  - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganej wiedzy i predyspozycji
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania podań zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 7-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 7 piętrze
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.