Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Toruniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, prawo)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS
  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - mile widziana znajomość j. angielskiego, j. niemieckiego

  Jeśli jesteś osobą:

  - otwartą na zdobywanie nowej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - rzetelną
  - odpowiedzialną
  - nastawioną na wyniki
  - terminową
  - samodzielną
  - umiejącą radzić sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
  - umiejącą współpracować z innymi
  - umiejącą poprawnie wnioskować
  - umiejącą stosować przepisy

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych.

 • Wymagane dokumenty

  CZEKAMY NA TWOJE DOKUMENTY:
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
  - kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  pokój 203, 225
  tel. 56/610-93-00, 56/610-93-00

 • Dodatkowe informacje

  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Grudziądzu
  ul. Wybickiego 39
  86-300 Grudziądz
  - poszukujemy 2 kandydatów do zatrudnienia
  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na III piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.