Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Serwisu Informatycznego - Referat ds. Wsparcia Informatycznego TJO Olsztyn (miejsce świadczenia pracy: Inspektorat ZUS w Ełku)

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe informatyczne lub
  - wykształcenie średnie informatyczne lub
  - wykształcenie średnie i minimum 6 miesięcy pracy na stanowisku związanym z obsługą techniczną lub wsparciem użytkowników programów komputerowych (rozwiązywanie problemów, realizacja zgłoszeń, pomoc zdalna itp. w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego)

  Mile widziane:
  - minimum 2 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
  - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
  - biegła znajomość systemów operacyjnych Windows
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - komunikatywność, współpraca, nastawienie na rozwój
  - orientacja na cel i jakość
  - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia bezpośrednie wsparcie informatyczne w zakresie sprzętu komputerowego użytkowników oraz lokalnych systemów informatycznych poprzez:
  - instalację, konfigurację, utrzymanie i zapewnianie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego użytkowników,
  - realizację czynności administratorskich i eksploatacyjnych wymaganych dla utrzymania systemów informatycznych,
  - obsługę incydentów i realizację zamówień dotyczących systemów informatycznych,
  - konserwację i serwis sprzętu nieobjętego umowami serwisowymi i gwarancyjnymi,
  - prowadzenie ewidencji i przeglądu sprzętu komputerowego,
  - przygotowywanie raportów dotyczących utrzymywanego sprzętu i systemów,
  - uczestnictwo w przygotowaniu planów finansowych i rzeczowych z zakresu lokalnych zakupów towarów i usług informatycznych,
  -uczestnictwo w nadzorowaniu pomieszczeń związanych z obsługą informatyczną.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu świadczące o posiadaniu żądanego doświadczenia zawodowego w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  17 kwietnia 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania do Oddziału ZUS w Olsztynie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy”

  lub osobiście do Wydziału Kadrowo-Płacowego
  ul. 1 Maja 10, pok. 212
  tel. 89 52 12 443

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie,
  - możliwość rozwoju poprzez realizację ciekawych zadań,
  - podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
  - szeroki pakiet socjalny.

  Dodatkowe informacje:
  - miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat w Ełku
  ul. Wojska Polskiego 73
  19-300 Ełk
  - prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub wpływające pocztą po terminie nie będą rozpatrywane
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym,
  - wiążą się z koniecznością poruszania się po całym obiekcie,
  - wiążą się z koniecznością odbywania podróży służbowych na szkolenia oraz do podległych Oddziałowi Terenowych Jednostek Organizacyjnych,
  - wiążą się z koniecznością przenoszenia sprzętu komputerowego,
  - budynek 2-piętrowy bez windy,
  - stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach biurowych na niskim parterze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu parteru, do którego prowadzą schody,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.