Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Wsparcia Informatyki w obszarze Zasiłków z Ubezpieczenia Społecznego (CWI ZAS) w Opolu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (informatyka, elektronika)
  - minimum 3 lata pracy związanej z zarządzaniem systemami informatycznymi lub obszarem działania CWI

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość i doświadczenie w pracy w systemach UNIX, Mainframe
  - umiejętność tworzenia zapytań SQL
  - znajomość baz danych Informix, DB2
  - umiejętność czytania dokumentacji użytkowej i projektowej

  Jeśli jesteś osobą:
  - komunikatywną,
  - samodzielną,
  - nastawioną na wyniki i konsekwentną w działaniu,
  - posiadasz umiejętność rozwiązywania problemów
  - potrafisz pracować w rozproszonym zespole

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Osoba zatrudniona na stanowisku ds. wsparcia procesów informatycznych m. in.:
  - obsługuje incydenty w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - utrzymuje i monitoruje wskazany poziom usług IT w zakresie nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - wspiera użytkowników w ramach wdrożeń oprogramowania i procedur w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - uczestniczy w pracach projektowych, wdrożeniowych i testowych w obszarze nadzorowanym przez dane CWI
  - proponuje usprawnienia dla realizowanych procesów i aktualizacji wykorzystywanej dokumentacji
  - sporządza raporty w zakresie realizowanych zadań

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
  - CV
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  23 grudnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Opolu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane, nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
  - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganej wiedzy i kompetencji
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Oddział ZUS w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Rafał Baziak, Mała Wieś
  Mateusz Pławecki, Katowice
  Paweł Piech, Kraków
  Andrzej Haczewski, Lublin
  Andrzej Kasprzak, Tarnogród
  Leszek Woźnica, Dzimierz
  Marek Ponulak, Strzyżów
  Dawid Grzybiński, Mława
  Paweł Orawczak, Opole
  Andrzej Komenda, Rąbień AB
  Dominika Krawczyk, Elbląg
  Michał Stefański, Lublin
  Kamila Nawrocka, Sulechów
  Robert Jarosz, Wschowa
  Piotr Ferenc, Elbląg
  Paweł Łepko, Potok Górny
  Łukasz Stolarczyk, Mścice
  Wojciech Marmuźniak, Kraków