Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

Szczegóły oferty pracy

  • Nazwa jednostki organizacyjnej

    ZUS Oddział w Słupsku

  • Nazwa komórki organizacyjnej

    Centrum Wsparcia Informatyki w obszarze Zasiłków z Ubezpieczenia Społecznego (CWI ZAS) w Opolu

  • Adres jednostki organizacyjnej

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Oddział w Słupsku
    Plac Zwycięstwa 8
    76-200 Słupsk

  • Województwo

    pomorskie

  • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

    Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

  • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

    Niezbędne:
    - wykształcenie wyższe

    Mile widziane:
    - wykształcenie wyższe (informatyka, elektronika)
    - minimum 3 lata pracy związanej z zarządzaniem systemami informatycznymi lub obszarem działania CWI

  • Wymagania dodatkowe

    - znajomość i doświadczenie w pracy w systemach UNIX, Mainframe
    - umiejętność tworzenia zapytań SQL
    - znajomość baz danych Informix, DB2
    - umiejętność czytania dokumentacji użytkowej i projektowej

    Jeśli jesteś osobą:
    - komunikatywną,
    - samodzielną,
    - nastawioną na wyniki i konsekwentną w działaniu,
    - posiadasz umiejętność rozwiązywania problemów
    - potrafisz pracować w rozproszonym zespole

    TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

    Osoba zatrudniona na stanowisku ds. wsparcia procesów informatycznych m. in.:
    - obsługuje incydenty w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
    - utrzymuje i monitoruje wskazany poziom usług IT w zakresie nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
    - wspiera użytkowników w ramach wdrożeń oprogramowania i procedur w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
    - uczestniczy w pracach projektowych, wdrożeniowych i testowych w obszarze nadzorowanym przez dane CWI
    - proponuje usprawnienia dla realizowanych procesów i aktualizacji wykorzystywanej dokumentacji
    - sporządza raporty w zakresie realizowanych zadań

  • Wymagane dokumenty

    Czekamy na Twoje dokumenty
    - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
    - CV
    - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
    - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

  • Termin, do którego należy składać dokumenty

    23 grudnia 2019 r.

  • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Opolu.

  • Miejsce składania dokumentów

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Oddział w Opolu
    Wydział Kadrowo-Płacowy
    ul. Wrocławska 24
    45-701 Opole

  • Dodatkowe informacje

    Oferujemy:
    - zatrudnienie w stabilnej firmie
    - rozwój zawodowy
    - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

    - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
    - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane, nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
    - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganej wiedzy i kompetencji
    - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
    - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
    - miejsce wykonywania pracy:
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Oddział w Słupsku
    Plac Zwycięstwa 8
    76-200 Słupsk

  • Warunki pracy

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

    Wyposażenie stanowiska pracy:
    - sprzęt komputerowy,
    - sprzęt biurowy.

    Warunki wykonywania pracy:
    - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
    - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
    - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym,
    - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
    - konieczność odbywania podróży służbowych,
    - budynek I-piętrowy,
    - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1. piętrze,
    - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
    - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Wymagana klauzula

    Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
    Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
    „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
    Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
    Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.