Stanowisko ds. wsparcia spraw emerytalno-rentowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych-1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia spraw emerytalno-rentowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia)
  - minimum 6 miesięcy pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  - wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wsparcie w zakresie obsługi spraw emerytalno-rentowych, pozarentowych i korespondencji oraz właściwy obieg dokumentacji emerytalno-rentowej.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki i stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Radomiu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom
  Wydział Kadrowo-Płacowy, wejście A, pok. 302, tel.:48 3856356

 • Dodatkowe informacje

  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu poczty elektronicznej) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
  - proces rekrutacji obejmował będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.