Stanowisko ds. wsparcia zarządczego, analiz oraz nadzoru jakości w PSER

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wieloosobowe Stanowisko Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Poznaniu
  Ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia zarządczego, analiz oraz nadzoru jakości w PSER

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 3 lata pracy w obszarze świadczeń emerytalno-rentowych
  - minimum 3 lata pracy ogółem
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie)
  - minimum 4 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno – rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych,
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, poprawne wnioskowanie, stanowczość/ pewność siebie, przekonywanie, umiejętność stosowania przepisów,

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Analizuje pod względem merytorycznym sprawy z zakresu obsługi świadczeniobiorcy. Zapewnia prawidłową realizację zaleceń pokontrolnych. Monitoruje zmiany w przepisach z zakresu działania pionu świadczeń emerytalno-rentowych. Monitoruje poziom realizacji zadań w pionie świadczeń emerytalno-rentowych i przygotowuje materiały/prezentacje.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 43/2020/KAD
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór na stronie w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  26 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Poznaniu

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Wydział Kadrowo-Płacowy telefon: (061) 874-66-51 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  Osobiście: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy jednego kandydata na stanowisko
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - zachęcamy do składania dokumentów osoby z niepełnosprawnościami

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  -konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 6 –kondygnacyjny z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.