Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Biłgoraju

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjo Gospodarczy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Biłgoraj
  ul. Kościuszki 103
  23-400 Biłgoraj

 • Województwo

  lubelskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (budownictwo, administracja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zarządzanie nieruchomościami)
  - uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  - minimum 2 lata pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość prawa budowlanego
  - znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych
  - umiejętność prowadzenia ewidencji kosztów
  - umiejętność prowadzenia rozliczeń finansowych kosztów eksploatacyjnych
  - znajomość Ustawy o finansach publicznych
  - znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - stanowczość/pewność siebie
  - umiejętność przekonywania
  - umiejętność poprawnego wnioskowania

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia realizację zadań przez utrzymanie i użytkowanie obiektów w oddziale i podległych jednostkach.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 sierpnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania O/ZUS Biłgoraj.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Biłgoraj
  ul. Kościuszki 103
  23-400 Biłgoraj
  pokój 209a

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - zostanie przeprowadzony test wiedzy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Oddział ZUS w Biłgoraju
  ul. Kościuszki 103
  23-400 Biłgoraj

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi nie dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.