stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie techniczne (profil budowlany)
  - minimum 1 rok stażu pracy w obszarze administrowania lub zarządzania nieruchomościami

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (budownictwo, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zarzadzanie, zarządzanie nieruchomościami, administracja)
  - minimum 2 lata pracy związanej z administrowaniem nieruchomościami

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność kosztorysowania robót budowlanych oraz obsługi programu do kosztorysowania (NORMA, ZUZIA, SEKO itp.)
  - znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy
  - znajomość ustawy o finansach publicznych
  - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  - znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole
  - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie realizacji zadań przez utrzymanie i użytkowanie obiektów w Oddziale i podległych jednostkach.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - odręcznie podpisany list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
  - oświadczenie z odręcznie podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (oświadczenie do pobrania poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Chorzowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą tradycyjną, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej)
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na III piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.