Kandydat na stanowisko inspektora kontroli Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Kontroli Płatników Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Kandydat na stanowisko inspektora kontroli Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  – wykształcenie wyższe

  Mile widziane:
  – wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, finanse, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  – co najmniej 1 rok pracy z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  – dobra znajomość obsługi programów MS Word oraz MS Excel
  – zorientowanie na realizację celów,
  – zorientowanie na jakość,
  – umiejętność współpracy,
  – nastawienie na rozwój,
  – negocjowanie i wywieranie wpływu
  – podejmowanie decyzji
  – radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  – rozwiązywanie problemów
  - prawo jazdy kategorii B

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Przygotowuje się do pracy na stanowisku inspektora kontroli Zakładu poprzez odbycie stażu zawodowego polegającego na:
  – udziale w szkoleniach organizowanych przez Centra Szkolenia,
  – samokształceniu kierowanym i utrwalaniu nabytej wiedzy,
  – uczestniczeniu w przygotowaniu kontroli i czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli Zakładu,
  – tworzeniu projektów dokumentów z kontroli.
  Poddaje się okresowym sprawdzianom wiedzy i umiejętności.
  Składa egzamin kwalifikacyjny warunkujący powołanie na stanowisko inspektora kontroli Zakładu.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w oddziale lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”:
  – CV
  – list motywacyjny
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  – odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula).

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Łodzi lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Łodzi
  98-220 Zduńska Wola
  Ul. Kilińskiego 7/11
  Wydział Kadrowo-Płacowy z dopiskiem „oferta pracy”

  kontakt telefoniczny: 43 824 56 56 wew. 380

  lub

  adres mailowy: rekrutacja.lodz2@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat.

 • Dodatkowe informacje

  Poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko.
  Nabór będzie się składał z 2 etapów:
  – etap 1: test ze znajomości programów MS Word oraz MS Excel
  – etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego
  Uzupełnieniem informacji o kandydacie będzie badanie preferowanych stylów zachowania w pracy metodą Thomas International, będą w nim uczestniczyć osoby, które pomyślnie ukończą etap 1 i 2.

  Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
  po zakończeniu procedury naboru.

  Oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i niepodpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

  Przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego warunkującego powołanie na stanowisko Inspektora kontroli Zakładu wiąże się ze spełnieniem warunków określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osoba musi:
  – posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  – mieć nienaganną opinię i nie być karaną za przestępstwo z winy umyślnej.  Miejsce pracy:

  II Oddział ZUS w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola

  Inspektorat ZUS w Łodzi
  ul. Lipiec Reymontowskich 11
  91-120 Łódź

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  – spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  – polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  – wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  – konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  – konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  – konieczność odbywania podróży służbowych,
  – budynek z windą,
  – wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  – w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Alina Dyja, Zduńska Wola
  Katarzyna Jastrzębska, Zduńska Wola
  Joanna Witaszczyk, Zduńska Wola

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Brak odpowiednich kandydatów na stanowisko.