Kierowca

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Kierowca

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - prawo jazdy kat. B
  - minimum 1 rok doświadczenia w prowadzeniu pojazdu służbowego
  Pożądane (mile widziane) :
  - wykształcenie średnie(kierowca, mechanik samochodowy)
  - minimum 1 rok pracy zawodowej związanej z prowadzeniem pojazdu

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność pracy w zespole
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - rzetelność, terminowość, odpowiedzialność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - zapewnia obsługę transportową zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez dysponenta
  - obsługuje pojazdy samochodowe oraz rozlicza wykonanie zlecenia wyjazdu na kartach drogowych
  - zapewnia załadunek i rozładunek pojazdów oraz pomoc w tym zakresie dla osób z nim podróżujących, o ile zachodzi taka potrzeba

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe
  - kserokopia prawa jazdy
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  3 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy/
  Kontakt telefoniczny:
  18 4498275

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy
  - samochód służbowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  - przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - istnieje możliwość wejścia do budynku z poziomu chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.