Stanowisko ds. analiz procedur organizacyjnych i nadzoru

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Biuro Poligrafii

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. analiz procedur organizacyjnych i nadzoru

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia (gdy ukończony kierunek studiów nie zapewnia takich kwalifikacji)
  - minimum 2 lata stażu pracy
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, ekonomia, polityka społeczna, archiwistyka, prawo)
  - minimum 3 lata pracy w Zakładzie na stanowiskach merytorycznych lub związanych z obsługą dokumentacji

 • Wymagania dodatkowe

  - ogólna znajomość obowiązującej ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  - ogólna znajomość przepisów związanych z postępowaniem z dokumentacją wytwarzaną w ramach państwowej jednostki organizacyjnej (rozporządzenia, wytyczne Archiwum Państwowego),
  - ogólna znajomość przepisów związanych z obsługą dokumentacji przekazywanej do Archiwów Zakładowych,
  - podejmowanie decyzji,
  - rozwiązywanie problemów,
  - innowacyjność,
  - przekonywanie,
  - współpraca,
  - znajomość MS Office (Word, Excel)

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - uczestniczy w opracowywaniu i monitorowaniu rozwiązań organizacyjnych zapewniających i usprawniających realizację zadań w zakresie obsługi przechowywanej dokumentacji,
  - uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu normatywów kancelaryjno-archiwalnych,
  - uczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu zasad oraz procedur w zakresie procesów dotyczących obsługi oraz przechowywania dokumentacji,
  - prowadzi działania mające na celu racjonalne gospodarowanie powierzchnią magazynową służącą przechowywaniu dokumentacji,
  - opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu obiegu i obsługi dokumentacji,
  - przeprowadza kontrole funkcjonalne w zakresie zarządzania dokumentacją w oddziałach,
  - definiuje wymagania merytoryczne aplikacji, systemów, modułów w systemach służących obsłudze dokumentacji i gospodarowaniu powierzchniami magazynowymi służącymi jej przechowywaniu,
  - sporządza analizy i sprawozdania na podstawie otrzymanych raportów z zakresu pracy komórek obsługi dokumentacji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 746533
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  2 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  Miejsce świadczenia pracy:
  Biuro Poligrafii
  ul. Podskarbińska 25A
  03-829 Warszawa
  - proces rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym,
  - budynek 2-piętrowy,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Piotr Sakowski, Piastów
  Joanna Kołodziejska, Bielsk