Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS w Piasecznie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy doświadczenia w obsłudze klientów
  - doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnością

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - mile widziana znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - mile widziana znajomość Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
  -mile widziana znajomość technik obsługi klientów
  - umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
  - rzetelność, sumienność, fachowość
  - komunikatywność i orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność rozwiązywania konfliktów
  - chęć poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę klientów w zakresie spraw płatników składek i ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat (nr telefonu) oraz miejsce wykonywania pracy
  - CV
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentu potwierdzającego posiadane niezbędne wykształcenie (szkoła średnia) oraz inne dokumenty posiadanego wykształcenia
  - kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania III Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  z dopiskiem "OFERTA PRACY"

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wiedzy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - otrzymanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Piasecznie
  ul. Puławska 34 b
  05-500 Piaseczno

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2 - piętrowy bez windy,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku nie otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Aneta Kocot, Piaseczno
  Magdalena Kreczmańska, Warka

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Brak odpowiednich kandydatów na stanowisko.