Stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnianie danych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Udostępniania Danych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnianie danych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne
  - wykształcenie wyższe

  Mile widziane
  - minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ubezpieczeń społecznych

 • Wymagania dodatkowe

  - podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  i rozporządzeń do ustawy,
  - podstawowa znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  i rozporządzeń do ustawy,
  - podstawowa znajomość przepisów KPA,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,

  Jeśli jesteś osobą:
  - odpowiedzialną,
  - rzetelną,
  - terminową,
  - potrafiącą podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, pracować
  w zespole,

  Zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska oraz numeru oferty 65/2020
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Wydział Kadrowo-Płacowy, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  Osobiście: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  lub
  adres mailowy: rekrutacja.poznan1@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,


  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - sprawdzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych,
  - rozmowę kwalifikacyjną,

  Dodatkowe informacje:
  - miejsce wykonywania pracy: Inspektorat ZUS w Międzychodzie, ul. Słowackiego 7,
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  - poszukujemy 2 pracowników na stanowisko,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganych załączników nie będzie uwzględniona,
  - w przypadku składania dokumentów elektronicznie (skan) wymagane jest własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 1-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  1- piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.