stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Udostępniania Danych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Sikorskiego 42
  66-400 Gorzów Wielkopolski

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  • wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  • wykształcenie wyższe

 • Wymagania dodatkowe

  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność poprawnego wnioskowania
  • nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
  • terminowość
  • rzetelność
  • samodzielność
  • odpowiedzialność
  • działanie procesowe/ nastawienie na proces

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS.

 • Wymagane dokumenty

  • CV
  • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się
  kandydat (odręcznie podpisany) oraz numeru oferty: 22/2020/KAD
  • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne i pożądane oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Miejsce składania dokumentów

  Adres mailowy: rekrutacja.gorzow@zus.pl (w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie ubiega się kandydat oraz nurem oferty 22/2020/KAD).

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Kadrowo – Płacowy, ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy 22/2020/KAD”.

 • Dodatkowe informacje

  • poszukujemy jednego kandydata na stanowisko
  • umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  • nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  • oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  •dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona
  •miejsce pracy
  Biuro Terenowe ZUS w Strzelcach Kraj.
  ul. al. Wolności 5
  66-500 Strzelce Kraj.

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  • ocenę formalną dokumentów kandydatów
  • rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 1-piętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Diana Ostałowska, Strzelce Kraj.
  Patrycja Radziemska, Strzelce Kraj.
  Katarzyna Ostojska, Strzelce Kraj.
  Justyna Król, Sarbiewo
  Ilona Barczewska, Stare Kurowo
  Katarzyna Ławrynowicz, Strzelce Kraj.
  Anna Jaworska, Gorzów Wlkp.
  Natalia Antczak, Gorzów Wlkp.

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Katarzyna Ławrynowicz, Strzelce Kraj.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Katarzyna Ławrynowicz w procesie rekrutacji zaprezentowała się jako osoba opanowana, zdecydowana, potrafiąca rozwiązywać problemy i pracować pod presją czasu. Na zadawane pytania udzielała prawidłowych odpowiedzi, co świadczy o wysokiej motywacji do pracy na stanowisku ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych.