Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych Inspektorat ZUS w Mielcu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  35-075 Rzeszów
  Al. Piłsudskiego 12

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe zawodowe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, zarządzanie)

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość ustawy o emeryturach kapitałowych
  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość przepisów KPA
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - orientacja na klienta
  - rzetelność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia ewidencjonowanie i opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  3 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Oddział ZUS w Rzeszowie
  Wydział Kadrowo- Płacowy pok. 37 B
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów
  Lub
  Sekretariat Inspektoratu ZUS w Mielcu
  Ul. Sikorskiego 4
  39-300 Mielec

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów na to stanowisko
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 i 2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Robert Cnota, Mielec
  Krystian Czachor, Mielec
  Katarzyna Gawryś, Mielec
  Anna Jajko, Tarnobrzeg
  Agnieszka Kokoszka, Mielec
  Marta Lib, Borki Nizińskie
  Barbara Łaz, Trześń
  Paulina Popiołek, Rzeszów
  Beata Stala, Grochowce
  Małgorzata Zadora, Chorzelów
  Karolina Zięba, Mielec
  Wioletta Żak, Strzegom