Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Płocku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Płońsku

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowym

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i rozporządzeń do tej ustawy
  - wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - terminowość, odpowiedzialność
  - umiejętność pracy z klientem
  - rzetelność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych
  - umiejętność podejmowanie decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem nazwy stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  12 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy w pozycji "Miejsce składania dokumentów" lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Płocku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Adres mailowy: rekrutacja.płock@zus.pl (w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie ubiega się kandydat)

  Korespondencyjnie:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock
  z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy"

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Płońsku
  ul. Warszawska 5
  09-100 Płońsk

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 1-piętrowy z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Wioletta Święcka, Sochocin
  Monika Leśkiewicz, Korzybie
  Joanna Bieżuńska, Brody
  Marta Pol, Płock
  Martyna Smolińska, Sochocin

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Joanna Bieżuńska, Brody

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Joanna Bieżuńska jest osobą komunikatywną i odpowiedzialną. Posiada umiejętność planowania i organizowania pracy własnej. Wykazała duże zaangażowanie w powierzone zadania oraz chęć współpracy z innymi członkami zespołu. Nastawiona jest na zrealizowanie wspólnego celu wytyczonego przez przełożonego. Chce poszerzać wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe.