Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. orzecznictwa

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie,

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja),
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i składek) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
  - znajomość zasad: podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność stosowania przepisów i przekazywania informacji pisemnych,
  - umiejętność współpracy z innymi i radzenia w trudnych sytuacjach,
  - komunikatywność, rzetelność.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - prowadzi postępowania wyjaśniające i ustala podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, obowiązku opłacania składek, zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  - przygotowuje decyzje w zakresie zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, trybu i zasad ich rozliczania oraz opłacania,
  - rozpatruje odwołania od decyzji,
  - rozpatruje przydzielone sprawy, udziela odpowiedzi na zapytania komórek wewnętrznych w zakresie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV,
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat),
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej w dziale „Wymagana klauzula”),
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  7 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Białymstoku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 309 bud. B

 • Dodatkowe informacje

  - praca na umowę o pracę,
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Oferujemy:
  - stabilne zatrudnienie,
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 10-piętrowy z windą
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 7 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.