Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek - 1 Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Poznaniu
  Ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. orzecznictwa

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - orientacja na cel, orientacja na jakość, komunikacja, współpraca, elastyczność, nastawienie na rozwój
  - negocjowanie i wywieranie wpływu, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie stosowania jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady i terminy ich opłacania.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 48/2020/KAD
  - skan (opcjonalnie zdjęcie) własnoręcznie podpisanego oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce "Wymagana klauzula")
  - skan dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy w pozycji „Miejsce składania dokumentów” lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Poznaniu

 • Miejsce składania dokumentów

  Adres mailowy: rekrutacja.poznan2@zus.pl (w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie ubiega się kandydat)

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, Wydział Kadrowo – Płacowy, ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań telefon: (061) 874-66-51 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy jednego kandydata na stanowisko
  - proces rekrutacyjny obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną i test wiedzy w siedzibie II Oddziału ZUS w Poznaniu lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa)
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy w Inspektoracie ZUS w Środzie Wlkp.:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2- kondygnacyjny z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze lub 1 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego na parterze budynku,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie (pierwsze tak, drugie nie),
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Magdalena Alba, Kleszczewo
  Katarzyna Kaźmierczak, Środa Wlkp.
  Agnieszka Andrzejewicz, Środa Wlkp.
  Natalia Rutkiewicz, Komorze
  Monika Konieczna, Śrem
  Magdalena Kałek, Buk
  Anna Rosiejka, Śrem
  Ilona Mielcarek, Dominowo
  Oliwia Krzymińska, Środa Wlkp.
  Monika Grala, Kostrzyn Wlkp.