Stanowisko ds. osób migrujących

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. osób migrujących

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie,

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo),
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
  - znajomość przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego uregulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz podpisanych przez Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność stosowania przepisów i poprawnego przekazywania informacji pisemnych,
  - umiejętność współpracy z innymi i radzenia w trudnych sytuacjach,
  - komunikatywność i rzetelność.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - realizuje zadania związane z ustalaniem i poświadczaniem właściwego ustawodawstwa w ramach realizacji umów międzynarodowych,
  - obsługuje postępowania wyjaśniające dotyczące spełnienia przez pracodawców i pracowników oraz osoby pracujące na własny rachunek kryteriów określonych przepisami umów międzynarodowych, w zakresie stosowania właściwego ustawodawstwa,
  - poświadcza formularze związane z realizacją umów międzynarodowych,
  - poświadcza okresy podlegania ubezpieczeniom dla instytucji właściwych UE.

 • Wymagane dokumenty

  - CV,
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega,
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”),
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  7 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Białymstoku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 309 bud. B

 • Dodatkowe informacje

  - praca na umowę o pracę na czas zastępstwa,
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Oferujemy:
  - stabilne zatrudnienie,
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 10-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 8 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Magdalena Malinowska - Wildowicz, Białystok
  Olga Praczuk, Łapy
  Aneta Brzezińska, Turośń Kościelna
  Marta Waszkiewicz, Białystok
  Karolina Wiktoria Grabowska, Hornostaje
  Małgorzata Dorota Motoszko, Białystok
  Magdalena Michalska, Białystok
  Anna Maria Komar, Białystok
  Małgorzata Romaniuk, Białystok
  Martyna Makowska, Korzeniste
  Olga Borucka, Małki
  Małgorzata Moniuszko, Białystok
  Angelika Sienkiewicz, Knyszyn
  Katarzyna Cieśluk, Lipsk
  Jan Pokaczajło, Białystok
  Małgorzata Głębocka, Kleosin
  Aleksandra Łajewska, Białystok
  Wojciech Woźniak, Białystok
  Paulina Borodziuk, Białystok
  Weronika Kruszewska, Krasowo-Wólka