Stanowisko ds. poświadczeń w Inspektoracie ZUS w Inowrocławiu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Inowrocławiu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. poświadczeń w Inspektoracie ZUS w Inowrocławiu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - komunikatywność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie prawidłowości poświadczeń danych zewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych dla celów świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz na wnioski ubezpieczonych i uprawnionych podmiotów.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  2 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Św. Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz
  z dopiskiem na kopercie „oferta pracy”

  Osobiście:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Św. Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz
  Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Inowrocławiu
  ul. Solankowa 15, 88-100 Inowrocław

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  -polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi
  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych
  na I piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Kinga Antos, Tuczno
  Piotr Bochenek, Słońsko
  Sara Chrząszcz, Karczyn
  Magdalena Kopeć, Perkowo
  Małgorzata Ostrowska, Jacewo
  Karolina Szuflada, Ludwiniec
  Magdalena Żaba, Szczeglin