Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Legnicy
  ul. W. Grabskiego 26
  59-220 Legnica

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  - umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
  - umiejętność poprawnego wnioskowania i stosowania przepisów
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - samodzielność, rzetelność i terminowość
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność
  - opanowanie i umiejętność rozwiązywania problemów
  - orientacja na klienta
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  3 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Legnicy.

 • Miejsce składania dokumentów

  Oferty można składać osobiście na Salach Obsługi Klientów w każdej Jednostce Terenowej Oddziału lub przesyłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Legnicy
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. W. Grabskiego 26
  59-220 Legnica
  z dopiskiem "OFERTA PRACY”
  Kontakt: Damian Janusz, Wydział Kadrowo-Płacowy O/ZUS Legnica – tel. 76 876 42 34, pokój 112

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy kandydatów na 4 stanowiska pracy (3 umowy na okres próbny, 1 na czas zastępstwa)
  - skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi co najmniej wymagania niezbędne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - aplikacje niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wymaganych kompetencji

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 2-piętrowy (4-kondygnacyjny) z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze (4 kondygnacji)
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Elżbieta Badowska, Legnica
  Renata Choła, Legnica
  Rafał Garliński, Legnica
  Diana Gil, Mierczyce
  Monika Ilnicka, Legnica
  Kamila Jędrasiak, Sędziszowa
  Gabriela Kloc, Legnica
  Natalia Laskowska, Legnica
  Monika Marek, Lubin
  Paulina Nizioł, Złotoryja
  Justyna Ozga, Miłosna
  Ewa Ozimek, Legnica
  Agnieszka Pawlińska, Legnica
  Alina Pazgan, Legnica
  Małgorzata Pileszczak, Legnica
  Katarzyna Siedlaczek, Legnica
  Beata Szrek, Lubin
  Adriana Szwedyk, Legnica
  Iwona Śliwińska, Legnica
  Sara Tokarska, Krajów