Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie,

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo),
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  - znajomość zasad postępowania egzekucyjnego w administracji,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność współpracy z innymi,
  - umiejętność stosowania przepisów i poprawnego przekazywania informacji pisemnych,
  - komunikatywność, rzetelność i terminowość,
  - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie obsługi kont płatników w zakresie rozliczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV,
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat),
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”),
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Białymstoku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 309 bud. B

 • Dodatkowe informacje

  - praca na umowę o pracę na czas zastępstwa,
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oferujemy:
  - stabilne zatrudnienie,
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 10-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.