Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek-2 w Inspektoracie ZUS w Poznaniu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka i prawo)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - podstawowa znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,

  Jeśli jesteś osobą:
  - odpowiedzialną,
  - rzetelną,
  - terminową,
  - opanowaną,
  - potrafiącą podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, pracować
  w zespole,

  Zachęcamy do składania dokumentów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. rozliczeń należy m.in.:

  - rozliczanie kont płatników składek i w zależności od ustalonego na koncie salda podejmowanie działań zmierzających do odzyskania należności bądź likwidacji nadpłaty,
  - prowadzenie postępowań wyjaśniających z płatnikami składek,
  - przygotowanie odpowiedzi na wnioski płatników składek oraz uprawnionych podmiotów.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska oraz numeru oferty 63/2020
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej
  w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział
  w Poznaniu, Wydział Kadrowo-Płacowy, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  Osobiście: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12, Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  lub
  adres mailowy: rekrutacja.poznan1@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - sprawdzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych,
  - rozmowę kwalifikacyjną,

  Dodatkowe informacje:
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  - poszukujemy 3 kandydatów na stanowisko,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona,
  - w przypadku składania dokumentów elektronicznie (skan) wymagane jest własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Magdalena Alba, Kleszczewo
  Agata Gosk , Gortatowo
  Iwona Kacprzak, Luboń
  Ewa Krawczak, Poznań
  Anna Nowak, Wiry
  Adam Pawlicki, Nowinki
  Rita Piotrowska, Poznań
  Halina Rutkowska, Poznań
  Magdalena Siewert, Poznań
  Weronika Sławińska, Poznań
  Aleksandra Talar, Pobiedziska
  Natalia Tomczyk, Poznań
  Justyna Wachowiak-Bogucka, Poznań
  Estera Woźniak, Poznań
  Jarosław Zapaśnik, Poznań