Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rybniku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych 2

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja)
  - minimum 6 miesięcy pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - terminowość
  - odpowiedzialność, rzetelność
  - samodzielność
  - umiejętność przekonywania
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - umiejętność poprawnego wnioskowania

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia wsparcie w zakresie obsługi spraw emerytalno-rentowych, pozarentowych i korespondencji oraz właściwy obieg dokumentacji emerytalno-rentowej.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska oraz komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana Klauzula")
  - kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  2 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rybniku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik
  pok. 307 z dopiskiem "do rąk własnych"

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 i/lub 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Hanna Budniok, Rybnik
  Daria Frӧhlich, Świerklany
  Natalia Halfar, Pszów
  Patrycja Jędrysik, Radlin
  Monika Karwot, Rybnik
  Alina Kawka, Rybnik
  Katarzyna Krupa, Żory