Stanowisko ds. zarządzania zmianami i konfiguracją

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Rozwoju Usług IT

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. zarządzania zmianami i konfiguracją

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zmianami zgodnie z ITIL
  - minimum rok stażu pracy

  Miele widziane:
  - wykształcenie wyższe (informatyka, elektronika, telekomunikacja, nauki ścisłe)
  - minimum rok pracy związanej z zarządzaniem zmianami i konfiguracją zgodnie z ITIL

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - orientacja na cel
  - orientacja na jakość
  - komunikacja
  - współpraca
  - elastyczność
  - nastawienie na rozwój
  - negocjowanie i wywieranie wpływu
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - zarządzanie zmianą, w tym weryfikacja i ocena wniosków o zmianę usługi, ich kategoryzację i priorytetyzację
  - dystrybucja planów przetwarzania, planów zmian oraz komunikatów do administratorów (dystrybucyjnych, wspomagających, eksploatacyjnych, informacyjno-organizacyjnych)
  - nadzór nad prawidłowością przygotowań i instalacji oprogramowania w oknach wdrożeniowych, zgodnie z przyjętymi procedurami
  - uczestniczenie w zarządzaniu centralną bazą konfiguracji komponentów IT (CMDB), w tym jej utrzymaniu oraz udostępnianiu aktualnej informacji o komponentach IT i konfiguracji usług IT
  - uczestniczenie w doskonaleniu i rozwoju oprogramowania wspomagającego utrzymanie bazy konfiguracji i komponentów IT oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie zmianą
  - uczestniczenie w nadzorze nad Centrum Wparcia Informatyki w obszarze Zarządzania Zmianami i Konfiguracją Usług IT (CWI ZZK)
  - monitorowanie dostępu Dostawców do zasobów i oprogramowania wspomagającego zarządzanie zmianami i bazy konfiguracji w ramach realizowanych projektów dla Zakładu.
  - analiza wpływu ryzyka oraz ocena propozycji zmian w nadzorowanych procedurach i narzędziach.
  - opracowywanie i wdrażanie zasad i procedur w zakresie procesów dotyczących zarządzania zmianą i konfiguracją usług

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 756622
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" adres mailowy lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Miejsce składania dokumentów

  rekrutacja.centrala@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

  lub

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1- piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Katarzyna Dawyniak, Pruszków
  Joanna Łojek-Kalman, Warszawa