Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w obszarze administracji, zarządzania nieruchomościami
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, techniczne, zarządzanie nieruchomościami)
  - studia podyplomowe (zamówienia publiczne, pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi, zarządzanie nieruchomościami, prawo budowlane)
  - minimum 1 rok pracy związanej z kierowaniem zespołem

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy
  - znajomość Ustawy prawo budowlane
  - znajomość Ustawy o finansach publicznych
  - znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  - znajomość Ustawy o rachunkowości
  - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  - umiejętność zarządzania zmianami/zarządzania procesowego
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu
  - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
  - umiejętność delegowania zadań
  - znajomość technik motywowania pracowników
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, współpracy z innymi
  - asertywność, odpowiedzialność, samodzielność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - Zapewnia właściwe gospodarowanie majątkiem.
  - Zapewnia realizację zadań przez utrzymanie i użytkowanie obiektów Oddziału.
  - Nadzoruje wykonanie projektu planu finansowego oraz realizację zatwierdzonego planu w zakresie odpowiedzialności komórki ADG.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  13 czerwca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 4-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Robert Banasiak, Legionowo
  Jacek Dutkiewicz, Warszawa
  Iwona Falkowska, Słupsk
  Janusz Wiaterek, Zabrze
  Zbigniew Zabielski, Warszawa

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Robert Banasiak, Legionowo

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko Naczelnika Wydziału zwracano uwagę na zakres i poziom wiedzy merytorycznej, praktyczne doświadczenie zawodowe z ukierunkowaniem na zadania realizowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz poziom kompetencji menedżerskich. Pan Robert Banasiak posiada wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarze planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi. Dodatkowymi atutami Kandydata jest umiejętność obsługi programu Norma Pro i posiadanie uprawnień SEP - eksploatacja i dozór do 1 kV. Pan Robert Banasiak jest osobą, która w sposób zdecydowany podchodzi do rozwiązywania problemów, potrafi dopasować plan działania do pojawiających się nowych elementów i sytuacji oraz utrzymywać wysoką efektywność pracy w sytuacjach działania pod presją czasu. Kandydat podczas rozmowy potwierdził również, że zarządzanie zespołem pracowników daje mu wiele satysfakcji, że jest menedżerem, który potrafi doceniać wartości tkwiące w pracownikach, wyzwalać ich inwencję, wpływać motywująco tak aby osiągnąć zamierzone cele.