Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie Warszawa-Ochota

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów/administracją/ ubezpieczeniami społecznymi
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, pedagogika, psychologia)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość zasad podlegania, ustalania wysokości i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - znajomość technik obsługi klienta
  - umiejętność precyzyjnego porozumiewania się w mowie i piśmie
  - rzetelność, operatywność, samodzielność, asertywność, komunikatywność, orientacja na klienta, wysoka kultura osobista

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę klientów w zakresie spraw płatników składek i ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  12 czerwca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat Warszawa-Ochota
  ul. E. Orzeszkowej 14
  02-374 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek parterowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Aleksandra Traczyk, Warszawa

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Aleksandra Traczyk, Warszawa

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Aleksandra Traczyk posiada doświadczenie w pracy w oparciu o procedury i standardy. W trakcie prezentacji Kandydatka potrafiła uzasadnić wybór Zakładu jako przyszłego pracodawcy, wykazała się także przygotowaniem merytorycznym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych oceniano znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku, doświadczenie zawodowe, prezentację oraz poziom motywacji do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na specyfikę stanowiska zwrócono również uwagę na predyspozycje osobowościowe, sposób formułowania wypowiedzi, poziom komunikatywności, poziom kultury osobistej oraz znajomość standardów obowiązujących przy obsłudze klientów. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki kandydatura Pani Aleksandry Traczyk uznana została za odpowiednią na oferowane stanowisko.