Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 października 2020  15:01

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Zawarcie umów ramowych na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS)

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/23/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
  72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania
  72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania
  72514200-3 - Usługi w zakresie rozbudowy systemów komputerowych
  80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  20 listopada 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 539055d7-9fd0-40bf-80fa-e4ecfa03c228
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  6. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę Ramową z maksymalnie 3 (trzema) Wykonawcami z zastrzeżeniem pkt 1.3.4.1 – 1.3.4.4. SIWZ.

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2020  14:50

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 listopada 2020  09:54

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 listopada 2020  09:57

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 listopada 2020  12:13

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 grudnia 2020  14:39

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 grudnia 2020  14:42

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2020  15:50

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2020  15:53

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2020  16:02
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: III.1.3
  Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  Zamiast:
  3) przynajmniej jedna usługa, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegała na BNF lub modyfikacji istniejącej funkcjonalności systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z użyciem technik klastrowania i formowania z wykorzystaniem rozwiązań IBM DB2 oraz Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika lub co najmniej dwie usługi, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegały na BNF lub MIF systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z użyciem technik klastrowania i formowania, z czego:
  — przy realizacji jednej usługi korzystano z rozwiązań IBM DB2,
  — przy realizacji drugiej usługi korzystano z rozwiązań Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika.
  (...)
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.1.4 SIWZ.
  (...)

  Powinno być:
  3) przynajmniej jedna usługa, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegała na BNF lub modyfikacji istniejącej funkcjonalności systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem rozwiązań IBM DB2 oraz Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika lub co najmniej dwie usługi, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegały na BNF lub MIF systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej, z czego:
  — przy realizacji jednej usługi korzystano z rozwiązań IBM DB2,
  — przy realizacji drugiej usługi korzystano z rozwiązań Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika.
  (...)
  Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.1.4 SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw III.
  (...)

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  8 stycznia 2021  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 stycznia 2021  14:17

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 stycznia 2021  12:02
 • Zmiana dotyczy

  Dodatkowe informacje

 • Treść zmiany

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mając na względzie panującą obecnie sytuację związaną ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusa SARS-CoV-2, informuje że otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zawarcie umów ramowych na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, znak postępowania TZ/271/23/20, odbędzie się w formie transmisji online, pod podanym poniżej adresem (link):

  Join from the meeting link
  https://zus.webex.com/zus/j.php?MTID=m27da720fe89fea37f75a2707606e0c5f

  Join by meeting number
  Meeting number (access code): 174 715 5889
  Meeting password: 7XpDRK3MvM4

  Tap to join from a mobile device (attendees only)
  +48-225-364067,,1747155889## Poland Toll

  Join by phone
  +48-225-364067 Poland Toll
  Global call-in numbers

  Join from a video system or application
  Dial 1747155889@zus.webex.com
  You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

  Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business
  Dial 1747155889.zus@lync.webex.com

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  8 stycznia 2021  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 stycznia 2021  14:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2021  13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2021  15:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2021  09:51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 czerwca 2022  11:11