Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 marca 2021  12:45

 • Nazwa zamówienia

  Usługi sprzątania oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków Oddziału ZUS
  w Zielonej Górze i podległych jednostek organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/271/02/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Specyfikacja warunków zamówienia

 • Termin składania ofert

  7 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 485c67fc-39bf-4080-b27e-8615c9d55c86.
  2. Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
  W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
  - specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  - oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  - integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
  - Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
  - Mozilla Firefox od wersji 15
  - Google Chrome od wersji 20
  - Microsoft Edge.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  6. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
  - Anna Szlachetka, specjalista, tel. 68 329 42 52,
  - Wioletta Browarczyk, inspektor, tel. 68 329 43 21.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2021  09:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 marca 2021  11:12

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 marca 2021  13:47

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 marca 2021  14:09

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 marca 2021  14:17

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2021  10:11
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  3 268 584,42 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2021  13:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 maja 2021  11:23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lipca 2021  09:25