Jak uzyskać zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu lub w innej placówce leczniczej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 
 2. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAS-54 ".
  Jeśli jesteś ojcem dziecka i osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym wybierz także usługę "Złożenie dokumentu Z-3b".

 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym.
  Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacać zasiłek.
  Uwaga: W związku z tym, iż istnieje możliwość odmowy przyznania zasiłku, złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru decyzji elektronicznie (przez PUE ZUS). Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą tradycyjną.

 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dostarcz osobiście lub wyślij pocztą do właściwej dla płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z:
   • urodzeniem się dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem, W przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
    Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny w języku urzędowym tych państw.
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
   • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia  do sądu,
   • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
   • oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.
  • jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
   • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
   • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
   • dokument potwierdzający wiek dziecka.
  • zaświadczenie ze szpitala lub z innej placówki leczniczej o dacie  przyjęcia ubezpieczonej-matki dziecka do szpitala lub do innej placówki leczniczej,
   Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem PUE ZUS.
  • zaświadczenie wystawione przez płatnika wypłacającego zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego, a także o stawce procentowej, w jakiej zasiłek przysługiwał. Zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i PESEL matki, a jeśli nie nadano jej numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
   • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
   • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
    Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3a, Z-3b za pośrednictwem profilu PUE ZUS.
    Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz także złożyć w dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli numer rachunku nie został przez Ciebie podany, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
  Pamiętaj: w przypadku wypisania ubezpieczonej-matki dziecka ze szpitala lub z innej placówki leczniczej jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym ZUS i przedłożyć wystawione przez szpital lub inną placówkę leczniczą zaświadczenie o terminie wypisania matki dziecka ze szpitala lub z innej placówki leczniczej.
 5. W przypadku odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzymasz z ZUS decyzję. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS.
 6. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu lub w innej placówce leczniczej. Wniosek możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAS-54").
 2. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika  składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem. W przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
  Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny w języku urzędowym tych państw.
 3. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś   do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia  do sądu,
  • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.
 4. jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
  • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
 5. Zaświadczenie ze szpitala lub  z innej placówki leczniczej o terminie przyjęcia ubezpieczonej-matki dziecka do szpitala. lub  do innej placówki leczniczej.
  Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem PUE ZUS.
 6. Zaświadczenie wystawione przez płatnika, który wypłacał zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego a także o stawce  procentowej, w jakiej zasiłek przysługiwał. Zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i PESEL matki, a jeśli nie nadano jej numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 7. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS - wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może także pobrać tutaj, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 8. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 9. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 
 2. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Zasiłek macierzyński może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli  zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Napisz wniosek o zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu albo w innej placówce leczniczej. lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-54). Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 2. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz do płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
   W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być złożone bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 3. Jeśli wykonujesz pozarolniczą działalność, współpracujesz z taką osobą lub jesteś duchownym wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz do terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
  Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, który nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce, dokumenty złóż w I Oddziale ZUS w Warszawie, a jeśli na mocy porozumienia zawartego z pracodawcą zagranicznym wykonujesz jego obowiązki wobec ZUS - w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w której opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności. 
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
  Pamiętaj: w przypadku wypisania ubezpieczonej-matki dziecka ze szpitala lub z innej placówki leczniczej jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym podmiot, który wypłaca Ci zasiłek macierzyński i dostarczyć wystawione przez szpital lub  inną placówkę leczniczą zaświadczenie o terminie wypisania matki dziecka ze szpitala lub z innej placówki leczniczej Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję. 
 3. Decyzję w sprawie odmowy zasiłku otrzymasz na wskazany we wniosku adres lub jeżeli złożyłeś taką dyspozycję możesz otrzymać ją za pośrednictwem PUE ZUS, odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 4. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu lub w innej placówce leczniczej. Wniosek możesz wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa "Złożenie dokumentu ZAS-54").
 2. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika  składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem. W przypadku urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą - przetłumaczony na język polski skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub ich kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.
  Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Ukrainy, Macedonii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny w języku urzędowym tych państw.
 3. Jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie i wystąpiłeś   do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopię wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia  do sądu,
  • decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.
 4. jeśli ubiegasz się o zasiłek w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, albo ich kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS,
  • decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
 5. Zaświadczenie ze szpitala lub  z innej placówki leczniczej o terminie przyjęcia ubezpieczonej-matki dziecka do szpitala. lub  do innej placówki leczniczej.
  Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem PUE ZUS.
 6. Zaświadczenie wystawione przez płatnika, który wypłacał zasiłek macierzyński matce dziecka o okresie, za który matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego a także o stawce  procentowej, w jakiej zasiłek przysługiwał. Zaświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko i PESEL matki, a jeśli nie nadano jej numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 7. Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS - wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:
  • na druku Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
  • na druku Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym,
  • na druku Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3, Z-3b, Z-3a za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może także pobrać tutaj, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 8. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 
 2. Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Zasiłek macierzyński może być wypłacony przez ZUS lub płatnika składek. Jeżeli  zasiłek będzie wypłacany przez ZUS wypłata zasiłku nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeżeli zasiłek będzie wypłacany przez płatnika składek, ponieważ zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, zasiłek otrzymasz w terminie wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Napisz wniosek o zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu albo w innej placówce leczniczej. lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-54). Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 2. Jeśli Twój płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego:
  • powyżej 20 ubezpieczonych - wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz do swojego płatnika, który ustali uprawnienia do zasiłku,
  • nie więcej niż 20 ubezpieczonych - wniosek oraz pozostałe dokumenty dostarcz do płatnika, który komplet dokumentów przekaże do ZUS.
   W przypadku pozostałych ubezpieczonych - dokumenty mogą być wysłane bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 3. Jeśli wykonujesz pozarolniczą działalność, współpracujesz z taką osobą lub jesteś duchownym wniosek oraz pozostałe dokumenty wyślij do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
  Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, który nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce, dokumenty wyślij do I Oddziału ZUS w Warszawie, a jeśli na mocy porozumienia zawartego z pracodawcą zagranicznym wykonujesz jego obowiązki wobec ZUS - do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, w której opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłeś wszystkich formalności. 
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS wysłany na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
  Pamiętaj: w przypadku wypisania ubezpieczonej-matki dziecka ze szpitala lub z innej placówki leczniczej jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym podmiot, który wypłaca Ci zasiłek macierzyński i dostarczyć wystawione przez szpital lub  inną placówkę leczniczą zaświadczenie o terminie wypisania matki dziecka ze szpitala lub z innej placówki leczniczej Jeżeli ZUS odmówi Ci zasiłku otrzymasz w tej sprawie decyzję. 
 3. Decyzję w sprawie odmowy zasiłku otrzymasz na wskazany we wniosku adres lub jeżeli złożyłeś taką dyspozycję możesz otrzymać ją za pośrednictwem PUE, odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 4. Jeżeli płatnik składek odmówi Ci zasiłku możesz wystąpić do ZUS o wydanie decyzji.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)


Zobacz także: