Jak uzyskać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE ZUS. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE ZUS załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE ZUS możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo  w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Uwaga: Z tej formy złożenia wniosku możesz skorzystać jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS.

 

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłaś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 3. Wypłata zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZAS-55".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

 

Dalsze kroki

 1. Osobiście lub pocztą dostarcz do właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS pozostałe dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
   Uwaga: lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, za pośrednictwem PUE ZUS świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 wypełnione przez byłego pracodawcę.
   Uwaga: płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu Z-3 za pośrednictwem PUE ZUS.
 2. Dokumenty możesz również złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 3. Dopełniłeś wszystkich formalności.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany we wniosku rachunek. Jeśli nie podałaś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany przez ZUS  na adres zamieszkania podany we wniosku o zasiłek lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji  w formie elektronicznej, o nadejściu korespondencji  zostaniesz powiadomiony emailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE ZUS. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE ZUS podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 6. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS.
 7. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 8. W przypadku odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzymasz z ZUS decyzję.
 9. Od decyzji możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  Możesz wykorzystać Wniosek ZAS-55, który możesz:
 2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia.
  Uwaga: lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, za pośrednictwem PUE ZUS.
 3. Świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
 4. Oświadczenie, że nie zapewniono Ci innego zatrudnienia. Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAS-55.
 5. Zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 wypełnione przez byłego pracodawcę.
  Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3 za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może także pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 6. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 7. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

 

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

 2. Jeśli nie zgłosiłaś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia

 3. Wypłata zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Napisz wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz oświadczenie, że nie zapewniono Ci innego zatrudnienia lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-55).
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 3. Komplet dokumentów dostarcz do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 4. Dokumenty możesz też złożyć w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.
 5. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłaś wszystkich formalności. 
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany rachunek. Jeśli nie podałaś numeru rachunku, zasiłek zostanie przez ZUS  wysłany na podany adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. W przypadku odmowy prawa do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego otrzymasz z ZUS decyzję.
 4. Korespondencję w sprawie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku wyrównawczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
  Możesz wykorzystać Wniosek ZAS-55, który możesz:
 2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia. Uwaga: lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, za pośrednictwem PUE ZUS.
 3. Świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
 4. Oświadczenie, że nie zapewniono Ci innego zatrudnienia. Odrębnego oświadczenia nie musisz składać jeżeli złożysz dokument ZAS-55.
 5. Zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 wypełnione przez byłego pracodawcę.
  Uwaga: Płatnik składek ma możliwość złożenia do ZUS zaświadczenia Z-3 za pośrednictwem PUE ZUS. Druk zaświadczenia w celu jego wypełnienia płatnik składek może także pobrać ze strony internetowej ZUS, albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, albo może wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.
 6. Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo – druk pełnomocnictwa PEL dostępny jest również na PUE ZUS.

Jakie są terminy?

 1. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 2. Jeśli nie zgłosiłaś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia
 3. Wypłata zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak to zrobić?

 1. Napisz wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz oświadczenie, że nie zapewniono Ci innego zatrudnienia lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-55).
 2. Jeśli posiadasz konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie zapomnij podać numeru rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek.
 3. Komplet dokumentów wyślij do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 4. Dokumenty możesz też wysłać do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Dalsze kroki

 1. Dopełniłaś wszystkich formalności.
 2. W przypadku przyznania prawa do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany rachunek. Jeśli nie podałaś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany przez ZUS  na podany adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.
 3. W przypadku odmowy prawa do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego otrzymasz z ZUS decyzję.
 4. Korespondencję w sprawie zasiłku macierzyńskiego otrzymasz na wskazany we wniosku adres. Możesz zmienić dyspozycję odbioru korespondencji i odebrać ja osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE ZUS.
 5. Od decyzji w sprawie zasiłku wyrównawczego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 645)


Zobacz także: