Wnioski ubezpieczonego

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

UIU

Wniosek UIU

Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
Aktualizacja formularza 26 października 2018 r
Zastąpił formularz ZUS-US-UIU-01

UWZ

Wniosek UWZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja formularza: 8 lutego 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-14

Wniosek US-14

Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek

RZS-U

Wniosek RZS-U

Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
Aktualizacja formularza DO WYDRUKU: 21 czerwca 2021 r.
Zastąpił formularz ZUS-EZS-U
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-7

Wniosek US-7

Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

RRP

Wniosek RRP

Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-9

Wniosek US-9

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / chorobowe
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS