Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 listopada 2018  14:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  SERWIS CENTRAL TELEFONICZNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKU

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/8/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego - 50330000-7
  Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej - 50334110-9
  Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej - 50334130-5

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1) ofertę należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

  lub

  2) dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

 • Termin składania ofert

  26 listopada 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 listopada 2018  14:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2018  14:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 stycznia 2019  14:40