Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 lutego 2019  13:43

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz
  obiektów oraz utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych i utwardzonych przyległych
  do obiektów Oddziału ZUS w Słupsku oraz podległych TJO w Bytowie,
  Chojnicach, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 8

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/271/1/2019 – ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kodami:
  90910000-9 Usługi sprzątania
  90911200-8 Usługi sprzątania budynków
  90914000-7 Usługi sprzątania parkingów
  90919200-4 Usługi sprzątania biur
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w ZUS Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk SEKRETARIAT, pokój nr 123 (I piętro) - segm. II.

 • Termin składania ofert

  25 lutego 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 6 a ustawy.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego
  w ZUS Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, o godzinie 10:30, segm. II,
  pok. 125.
  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  1. Justyna Malinowska - Główny Specjalista
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel.: +48 59 841 94 06, e-mail: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)
  2. Anna Wyskocka-Zawadzińska, Starszy Specjalista
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel.: +48 59 841 94 06, e-mail: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2019  09:48

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2019  13:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 marca 2019  12:41