Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 lutego 2019  13:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych dla jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych- 50711000-2

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1) ofertę należy przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk
  lub
  2) dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00)

 • Termin składania ofert

  4 marca 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  14:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2019  13:00