Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 marca 2019  08:36

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP-1/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 usługi sprzątania budynków
  90919200-4 usługi sprzątania biur
  90911300-9 usługi czyszczenia okien
  90914000-7 usługi sprzątania parkingów
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 usługi odśnieżania
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
  77211500-7 usługi pielęgnacji drzew
  77314100-5 usługi w zakresie trawników

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
  miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

 • Termin składania ofert

  10 kwietnia 2019  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na miniPortalu: 57339f30-83fb-4e4b-a88b-b619246553c4
  Numer ogłoszenia TED: 2019/S 057-131629

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 marca 2019  13:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2019  08:16

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 kwietnia 2019  13:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 kwietnia 2019  11:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2019  09:14
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 335-67-48, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia