Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2019  12:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wymiana dźwigu wraz z pogłębieniem szybu w Inspektoracie ZUS w Łomży oraz wymiana dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS w Augustowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/4/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45313100-5 – instalowanie wind
  42416100-6 – windy
  45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne (szybu)
  45442100-8 – roboty malarskie
  45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku,
  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, II piętro pok. 201

 • Termin składania ofert

  25 kwietnia 2019  12:28

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Wiśniewski, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907; Piotr Żarów tel. 85 74 86 846
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 534481-N-2019 z dnia 2019-04-08r.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2019  14:21

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2019  14:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 czerwca 2019  15:00