Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 lipca 2019  09:51

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup 3 sztuk samochodów na potrzeby Oddziału ZUS w Wałbrzychu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/5/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34110000-1 Samochody osobowe.
  34136000-9 Samochody półciężarowe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
  Sala Obsługi Klientów – Informacja ogólna - dziennik podawczy (parter),
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 201, ul. Kasztanowa 1,
  58-390 Wałbrzych

 • Termin składania ofert

  31 lipca 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp,

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
  1. Część I: Zakup samochodu osobowego.
  2. Część II: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1.
  3. Część III: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 5+1.
  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 201,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: zap_walbrzych@zus.pl lub
  3. faksem na nr: (74) 64-97-112
  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  - w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Wojciech Kondoł tel. 74 64-97-253
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.
  - w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  Bogusław Chlipała, tel. 74 64-97-254,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2019  13:51

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2019  13:52

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lipca 2019  14:06

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lipca 2019  07:57

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 lipca 2019  13:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 sierpnia 2019  10:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 sierpnia 2019  14:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 sierpnia 2019  13:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 września 2019  12:34

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 września 2019  12:11