Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 lipca 2019  10:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa dwóch samochodów (osobowego i osobowo-ciężarowego) dla ZUS
  Oddział w Lublinie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  20-601 Lublin, ul. T. Zana 36,38c

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  20000/271/09/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV i ich nazwy): 341152-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób ; część nr 1 - 34110000-1 – samochody osobowe, część nr 2 - 341360000-9 – samochody półciężarowe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, pok. Nr 406 – budynek przy
  ul. T. Zana 38C.

 • Termin składania ofert

  1 sierpnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się takich zamówień

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Ustanawianie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy niniejszego zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  1.Otwarcie ofert nastąpi 01 sierpnia o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A;

  2. Zamawiający ustala, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w zakresie przekazywania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień (w postaci skanów dokumentów podpisanych przez wykonawcę lub osobę uprawnioną); przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji. Adres poczty elektronicznej w celu realizacji tego ustalenia to: Wlodzimierz.Koczkodaj@zus.pl lub Zdzislaw.Jaltoszuk@zus.pl; Niezależnie od powyższego ustalenia dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481 ze zm.), przez posłańca lub osobiście;
  Forma pisemna, pod rygorem nieważności, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw –art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty;

  3. W zakresie określonym ustawą, Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne


Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lipca 2019  13:29

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lipca 2019  11:56

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 sierpnia 2019  13:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 sierpnia 2019  11:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 sierpnia 2019  10:19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 sierpnia 2019  09:48