Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 sierpnia 2019  14:40

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5 + 1 dla Oddziału ZUS w Chrzanowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  070000/271/4/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
  34136000-9 Samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, sektor A, parter - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  13 sierpnia 2019  12:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Jest to część zamówienia, którego łączna wartość przekracza równowartość kwoty 30 000 euro.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 sierpnia 2019  09:20

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 sierpnia 2019  10:55

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 sierpnia 2019  14:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 sierpnia 2019  15:25