Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 sierpnia 2019  09:52

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWO-CIĘŻAROWYCH:

  Zadanie 1: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1
  Zadanie 2: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 5+1

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego


  59-220 Legnica
  ul. Władysława Grabskiego 26

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/271/4/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV (nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień):

  Zadnie nr 1
  34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
  34136000-9 Samochody półciężarowe

  Zadnie nr 2:
  34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
  34136000-9 Samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy:

  1) Złożyć osobiście – w siedzibie Zamawiającego w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26, Budynek Główny, w Kancelarii - pok. 21, (parter.);

  2) Przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Władysława Grabskiego 26
  59-220 Legnica
  pok. 21,


 • Termin składania ofert

  21 sierpnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 sierpnia 2019  08:53

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 sierpnia 2019  12:38

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2019  13:31

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 sierpnia 2019  11:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 września 2019  08:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 września 2019  07:59