Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 sierpnia 2019  13:53

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont tarasu przy budynku B Oddziału ZUS w Pile

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Pile

 • Adres zamawiającego

  ul. Dr. Drygasa 7, 64-920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  270000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
  45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
  45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych
  45262310-7 - Zbrojenie
  45262300-4 - Betonowanie
  45262510-9 - Roboty murarskie i murowe
  45410000-4 - Tynkowanie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oddział ZUS w Pile, ul. Dr. Drygasa 7, budynek A, pokój 318

 • Termin składania ofert

  29 sierpnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tarasu oraz schodów budynku B Oddziału ZUS w Pile obejmującego:
  - roboty rozbiórkowe,
  - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni tarasu z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt
  z granitu płomieniowanego,
  - wymianę poręczy i balustrad na nowe ze stali nierdzewnej,
  - wykonanie dodatkowego wpustu tarasowego kanalizacji deszczowej,
  - wymianę słupów oświetleniowych na nowe wraz z oprawami typu LED,
  - remont ścian oporowych tarasu z wykonaniem nowej struktury tynku w systemie tynków mineralnych cienkowarstwowych.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa.


Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 sierpnia 2019  13:15

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 sierpnia 2019  13:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 września 2019  11:56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 września 2019  09:25