Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 sierpnia 2019  10:10

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Zakup i montaż układu schładzającego w centrali wentylacyjnej w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/271/2/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego,
  45000000-7 – Roboty budowlane,
  45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 do 6 września 2019 r. do godz. 9:00 (Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A).

 • Termin składania ofert

  6 września 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj. 6 września 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, budynek A pok. 312.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  11:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 września 2019  13:45