Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 sierpnia 2019  08:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy, kandydatów na stażystów, pracowników ZUS Oddziału w Bydgoszczy oraz rezydentów.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/V/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  85147000-1 usługi zdrowotne świadczone dla firm
  85121000-3 usługi medyczne
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy, kandydatów na stażystów, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bydgoszczy oraz rezydentów. Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmuje: przeprowadzenie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy zgodnie ze wskazówkami metodycznymi przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 457 ze zm.), badań okulistycznych i badań dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. udział lekarzy medycyny pracy Wykonawcy w posiedzeniach komisji BHP oraz zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego Zamawiającego i kontrola warunków pracy, wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku zgodnie z obowiązującymi wzorami, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorowej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 149 poz. 1002). wydawanie recept na zakup okularów korygujących wzrok oraz stosownego zaświadczenia w przypadku stwierdzenia potrzeby ich stosowania przez pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego po przeprowadzeniu badań wzroku – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973).

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku)

 • Termin składania ofert

  6 września 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
  a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Anna Nogalska Wydział Kadrowo-Płacowy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418111,
  b) w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 134 (I piętro).

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  08:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2019  12:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2019  13:47