Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 sierpnia 2019  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Rozbudowa parkingu przy II Inspektoracie ZUS we Wrocławiu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. B. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/12/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45233140-2 Roboty drogowe
  45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  osobiście: w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11,

  stanowisko „informacja ogólna”/”dziennik podawczy” przed wejściem do Sali Obsługi Klientów 60 (wejście „C” od ul. Pretficza)

  lub

  stanowisko „informacja ogólna”/”dziennik podawczy” przed wejściem do Sali Obsługi Klientów 80 (wejście „A” od ul. Energetycznej)

  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław.

 • Termin składania ofert

  3 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 sierpnia 2019  14:07

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 sierpnia 2019  13:43

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 sierpnia 2019  13:23

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 sierpnia 2019  13:24

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 września 2019  14:43

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  08:06

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  15:04

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 września 2019  13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 października 2019  11:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  14:01